Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a także warunki na jakich – w jego ramach - dokonywana jest sprzedaż Urządzeń na rzecz Skupującego.

1.2. Usługa opisana w niniejszym Regulaminie dedykowana jest użytkownikom Serwisu i świadczona jest jedynie na rzecz zarejestrowanych użytkowników. Zawarcie umowy sprzedaży używanych laptopów następuje ze Skupującym i Skupujący odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży.

§ 2. Definicje

Serwis - serwis internetowy znajdujący się w domenie "kasazalaptopa.pl" prowadzony przez Operatora Serwisu i umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży używanych laptopów ze Skupującym.

Operator Serwisu – UFOware Jacek Pytlik z siedzibą w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice przy ul. Rzecznej 19, wpisana do CEIDG pod numer NIP 5532471748.

Użytkownik - każdy użytkownik Serwisu będący zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zarejestrował konto w serwisie kasazalaptopa.pl oraz chce dokonać sprzedaży laptopa w Serwisie.

Skupujący - Operator Serwisu, przeprowadzający transakcje z Użytkownikami w Serwisie, odpowiedzialny za wykonanie transakcji sprzedaży laptopów oraz ewentualną utylizację.

Pełna wartość - wartość sprawnego sprzętu komputerowego oferowana w katalogu laptopów. Pełna wartość podawana jest w cenie netto.

Urządzenie - używany laptop zawarty w katalogu dostępnym w Serwisie.

Laptop sprawny - laptop spełniający warunki określone w p. 4.3.b.

Laptop niesprawny – laptop niespełniający warunków określonych w p. 4.3.c.

Zlecenie - lista obejmująca partię laptopów zaproponowanych przez Użytkownika do sprzedaży i będących jego własnością, zawierająca ofertę sprzedaży wyszczególnionych na niej laptopów skierowaną przez Użytkownika do Skupującego za pośrednictwem Serwisu.

Wartość zlecenia - ustalona wstępnie przez Skupującego wartość przy założeniu, że wszystkie laptopy są sprawne. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Końcowa wartość zlecenia - wartość zlecenia po przetestowaniu partii laptopów otrzymanej od Użytkownika. Stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Akceptacja - zgoda Użytkownika na zaproponowaną przez Skupującego Końcową wartość Zlecenia wyrażoną w postaci wyraźnej akceptacji lub w postaci milczącej zgody po upływie 7-dniowego terminu określonego w p. 4.4.b.

§ 3. Korzystanie z Serwisu

3.1. Upoważnionymi do korzystania z Serwisu są użytkownicy zarejestrowani na stronie kasazalaptopa.pl, którzy ukończyli 18 rok życia, z zastrzeżeniem p. 4.1 f Regulaminu, oraz chcą dokonać sprzedaży laptopa.

3.2. Użytkownicy, wchodząc na stronę Serwisu, składają Zlecenie, to jest wybierają markę laptopa, który zamierzają sprzedać (złożenie Zlecenia) zgodnie z p. 3.1 Regulaminu.

3.3. Po potwierdzeniu złożenia Zlecenia następuje rejestracja Użytkownika.

3.4. Składając Zlecenie, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Skupującego w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu i wykonania transakcji.

3.5. Użytkownik odpowiada za poufność korzystania z loginu i hasła i powinien objąć te dane właściwą ochroną.

3.6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia. W przypadku usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w serwisie Użytkownik traci możliwość korzystania z serwisu.

3.7. Przez rejestrację w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu na wskazany przy rejestracji adres e-mail komunikatów, zawiadomień o zmianach w Serwisie lub Regulaminie oraz informacji handlowych od Operatora serwisu.

§ 4. Przebieg transakcji

4.1. Zlecenia

a) zlecenie formułowane jest przez Użytkownika poprzez serwis kasazalaptopa.pl,

b) składając Zlecenie, Użytkownik oświadcza, iż jest właścicielem sprzedawanego laptopa, a jego prawo do rozporządzania Urządzeniem nie jest ograniczone,

c) informacje o stanie realizacji oraz zawartości Zlecenia podawane są na koncie Użytkownika w części "Historia sprzedaży i statusy",

d) podczas składania Zlecenia na koncie Użytkownika podawana jest jego wartość przy założeniu, iż wszystkie laptopy będące jego elementami składowymi są sprawne, jednak ich wartość jest korygowana po sprawdzeniu stanu technicznego w Serwisie Skupującego zgodnie z zasadami określonymi w p. 4.3 Regulaminu,

e) aby złożyć Zlecenie, Użytkownik musi być właścicielem laptopów, które przeznaczył do sprzedaży,

f) Użytkownicy w wieku od 13 do 18 roku życia, aby złożyć zlecenie, muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na sprzedaż Skupującemu laptopa w kwocie wskazanej przez Skupującego. Użytkownik lub jego rodzice, lub opiekunowie zwalniają Skupującego od wszelkich zobowiązań i roszczeń, które mogą powstać, jeśli Użytkownik wyśle do Skupującego laptop z naruszeniem niniejszego zapisu.

4.2. Transport

Transport laptopów zgłoszonych przez Użytkowników do sprzedaży lub utylizacji odbywa się na koszt Skupującego. Transport odbywa się za pośrednictwem współpracującego ze Skupującym przewoźnika (firmy kurierskiej).

a) po złożeniu Zlecenia, do Użytkownika wysyłana jest etykieta listu przewozowego drogą elektroniczną, którą Użytkownik zobowiązuje się wydrukować i przekazać firmie kurierskiej w czasie odbioru od Użytkownika przygotowanej przesyłki,

b) Skupujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub inne straty powstałe w trakcie transportu przesyłki do Skupującego,

c) odpowiedzialność za utratę, uszkodzenia lub inne straty powstałe podczas transportu przesyłki kurierskiej ponosi przewoźnik.

4.3. Zasady testowania i wyceny

a) po przyjęciu przez Skupującego laptopów, cała partia jest testowana i wyceniana,

b) laptopem sprawnym, czyli tym, za który Użytkownik otrzymuje pełną wartość, jest urządzenie spełniające następujące warunki:

- włącza się i wyłącza,

- jest w pełni funkcjonalny,

- ma nieuszkodzoną matrycę,

- nie ma wyraźnych mechanicznych uszkodzeń zewnętrznych, ale może posiadać niewielkie ślady użytkowania wynikające z eksploatacji,

- posiada baterię,

- nie nosi śladów zalania,

- w odesłanym zestawie znajduje się zasilacz,

- jest w katalogu internetowym Serwisu.

c) Skupujący kupuje również laptopy uszkodzone (niespełniające w/w warunków). Wartość tych laptopów będzie niższa od podawanej w katalogu i będzie wynosić do 80% pełnej wartości laptopa w zależności od stanu danego laptopa. Skupujący dokłada wszelkiej staranności, by zaproponować Użytkownikowi korzystną kwotę za uszkodzony laptop, jednakże ze względu na rodzaj i ilość uszkodzeń kwota ta może nie spełniać oczekiwań Użytkownika. Użytkownik może dokonać wstępnej wyceny uszkodzonego laptopa za pomocą mechanizmu udostępnionego na stronie internetowej, jednak uzyskana w ten sposób cena ma charakter wyłącznie orientacyjny,

d) w wypadku, kiedy okaże się, że w zleceniu zgłoszono inne modele laptopów niż otrzymane przez Skupującego lub ich ilość się nie zgadza, zlecenie zostanie skorygowane i przedstawione Użytkownikowi razem z ofertą cenową na przesłane modele,

e) po przetestowaniu sprzętu, laptopy sprawne zostają automatycznie zakupione po cenach zamieszczonych w katalogu, natomiast na laptopy niesprawne jest przedstawiana odrębna indywidualna oferta cenowa.

Skupujący stosuje następujące opisy uszkodzeń w "szczegółach sprzedaży" Użytkownika:

nie włącza się - laptop nie włącza się, nie wczytuje się oprogramowanie

uszkodzona matryca - laptop posiada uszkodzoną matrycę, lub brak podświetlenia

nie działa jedna z funkcji laptopa – brak lub uszkodzenie dysku, podzespołów bazowych, głośników, niedziałająca klawiatura, uszkodzony napęd optyczny, web kamera itp.

brak baterii lub uszkodzona bateria – laptop nie posiada baterii lub bateria jest uszkodzona

laptop zalany lub całkowicie zniszczony - laptop jest popękany, w kilku częściach, był zalany lub nosi ślady zalania, ma uszkodzoną płytę główną

f) proponowane przez Skupującego ceny są kwotami z dnia złożenia Zlecenia i późniejsze zmiany cen poszczególnych laptopów w Serwisie nie wpływają na wartość złożonego Zlecenia przez okres 14 dni kalendarzowych od daty jego złożenia.

4.4. Zakończenie transakcji

a) w przypadku laptopów sprawnych (pełna wartość laptopa) znajdujących się w partii transakcja uważana jest za zakończoną po przesłaniu na konto Użytkownika informacji przez Skupującego potwierdzającej sprawność laptopa,

b) w przypadku laptopów niesprawnych zostanie przedstawiona przez Skupującego odrębna oferta cenowa. W takim przypadku informacja o wycenie przesyłana jest na podany przez Użytkownika adres e-mail. Po otrzymaniu informacji i zalogowaniu się na swoje konto Użytkownik może przyjąć lub odrzucić ofertę.

W przypadku jej przyjęcia (Akceptacji w postaci milczącej zgody) transakcja uważana jest za zawartą. W przypadku braku akceptacji oferty cenowej przez Użytkownika poprzez jej odrzucenie w ciągu 7 dni od daty wysłania oferty, laptop (laptopy) zostają odesłane na adres Użytkownika na koszt Użytkownika.

W sytuacji braku odpowiedzi Użytkownika na przedstawioną ofertę cenową w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Skupującego, uważa się, iż Użytkownik wyraził zgodę na zaproponowaną ofertę cenową, skorygowane zlecenie zostaje automatycznie przetwarzane do zapłaty, a transakcja uważana jest za zawartą z chwilą zakończenia wyznaczonego 7-dniowego terminu.

W sytuacji zrezygnowania z oferty końcowej i braku dokonania płatności za kuriera zwrotnego w ciągu 21 dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Użytkownika, sprzęt ze zlecenia zostaje przekazany do utylizacji.

d) zawarcie transakcji skutkuje przeniesieniem własności laptopów na rzecz Skupującego.

4.5. Płatności

a) Użytkownicy będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej:

Użytkownik otrzymuje należne wynagrodzenie poprzez przelew PayPal, przelew błyskawiczny na konto osobiste, przelew na konto osobiste lub przekaz pocztowy na adres podany przez niego na stronie kasazalaptopa.pl. Formę płatności Użytkownik wybiera samodzielnie,

przelew błyskawiczny na konto osobiste oraz przelew na konto osobiste realizowany jest w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia transakcji, chyba że informacją w Serwisie stanowi inaczej. Przelew bankowy może być zrealizowany tylko na konto bankowe podane przez Użytkownika w momencie wprowadzania zlecenia on-line. Skupujący nie może w żadnym wypadku wycofać lub ponowne zlecić płatności przelewem bankowym, jeżeli został on już wykonany,

złożenie przez Skupującego dyspozycji nadania przekazu pocztowego do realizacji następuje w ciągu 2-5 dni roboczych od daty zakończenia transakcji. Użytkownik otrzymuje powiadomienie mailowe o tym, że przekaz został skierowany do Poczty Polskiej. Zwykle przekazy pocztowe są dostarczane przez Pocztę Polską w terminie 2-7 dni od daty nadania zlecenia przekazu. Skupujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską. Wszelkie zażalenia związane z niedoręczeniem konkretnego przekazu w terminie należy kierować do Poczty Polskiej. Złożenie dyspozycji zapłaty poprzez przekaz pocztowy możliwe jest od kwoty zlecenia w wysokości powyżej 100 (stu) złotych,

w wypadku nieodebrania pieniędzy i ich zwrotu do Skupującego zostaną one ponownie przesłane do Użytkownika, jednak wysłana kwota zostanie pomniejszona o koszty operacyjne związane z odesłaniem i ponownym wysłaniem przekazu pocztowego.

Użytkownicy będący przedsiębiorcami:

Użytkownik zobowiązuje się wystawić i przesłać Skupującemu fakturę VAT w terminie do 14 dni od daty akceptacji oferty. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT są dołączane do treści e-maila o zakończeniu wyceny partii przesłanych laptopów,

wpłat Skupujący dokonuje na podane przez Użytkownika konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT,

w przypadku nieotrzymania faktury w ciągu 30 dni od daty akceptacji oferty cenowej partia przesłanych laptopów zostanie przekazana do utylizacji.

4.6. Zwroty i utylizacja

- zwrot partii laptopów może nastąpić tylko w przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika oferty końcowej na przesłane laptopy w ciągu 7 dni od dnia przesłania wyceny. Odesłanie partii w takim przypadku odbywa się na koszt Użytkownika, dodatkowo zobowiązuje się on do pokrycia kosztów dostarczenia partii do skupu,

- przekazanie do utylizacji laptopa następuje w przypadkach:

a) nieodebrania przesyłki zwrotnej przez Użytkownika,

b) niedoręczenia przez Użytkownika, o którym mowa w p. 4.5 b, faktury VAT w przeciągu 30 dni od daty wysłania oferty handlowej (wyceny laptopa lub partii laptopów),

c) otrzymania laptopa zablokowanego lub pochodzącego z kradzieży. W przypadkach nadesłania przez Użytkownika laptopów pochodzących z kradzieży o tym fakcie informowane będą również organy ścigania.

4.7. Uwagi

- podczas testowania laptopa Skupujący zastrzega sobie możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych, co powoduje utratę wprowadzonych wcześniej ustawień i danych,

- do laptopów można również dołączyć akcesoria i pudełka, nie wpływają one na końcową wartość laptopa,

- Użytkownik przed wysłaniem laptopa winien upewnić się, że usunął z niego wszelkie dane, w tym dane osobowe, zdjęcia i inne wgrane przez niego pliki. Skupujący nie ponosi odpowiedzialności za poufność lub wykorzystanie tych danych. Przesyłając laptop do Skupującego, Użytkownik zwalnia Skupującego z wszystkich roszczeń wynikających ze strat i szkód poniesionych w związku z wykorzystaniem danych przechowywanych w laptopie lub na dowolnym nośniku używanym w laptopie.

4.8. Skupujący nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakiegokolwiek ze zobowiązań wynikających z zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy, które jest spowodowane siłą wyższą.

§ 5. Dozwolone działania Użytkowników

5.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

5.2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

5.3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne, chyba że na podstawie odpowiedniego, pisemnego upoważnienia udzielonego przez Operatora Serwisu.

§ 6. Operator Serwisu

6.1. Operatorowi Serwisu przysługuje prawo do:

a) ustalania zawartości Serwisu, w tym do kontroli czasu przechowywania informacji,

b) zmiany treści oraz funkcji Serwisu,

c) uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu w przypadkach ściśle uzasadnionych,

d) zmiany zasad korzystania z Serwisu,

e) zaprzestania prowadzenia Serwisu, przeniesienia do niego praw bez żadnych z tego tytułu zobowiązań wobec Użytkowników,

f) podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem,

g) wprowadzania w zmian do niniejszego Regulaminu.

§ 7. Postępowanie Reklamacyjne

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Skupującego lub Operatora Serwisu (w przypadku działania Serwisu) lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator Serwisu zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy transakcji, Operator Serwisu przekazuje reklamację do Skupującego.

7.5. Operator Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator Serwisu może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

7.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator Serwisu może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Operator Serwisu może zmienić Regulamin i zasady świadczenia usług w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora Serwisu, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

8.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Skupującym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Skupującego w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie oraz dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem Serwisu z tytułu korzystania z Serwisu, jest prawo polskie.

8.3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Skupującego i/lub Operatora Serwisu w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.